Reglement Thesisprijs goedgekeurd door de Izegemse Gemeenteraad in zitting van 21 maart 2017

Artikel 1

De stad Izegem reikt tweejaarlijks (tijdens de oneven jaartallen) een thesis- en onderzoeksprijs uit, te starten in 2021. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere afstuderende student aan een Vlaamse hogeschool of universiteit en zowel masterproeven als bachelorproeven komen in aanmerking.

Artikel 2

Deelnemers worden verondersteld op de hoogte te zijn van dit reglement en met de inhoud van het reglement akkoord te gaan. De stad Izegem brengt iedere Vlaamse hogeschool of universiteit per brief op de hoogte van de wedstrijd en publiceert het reglement op de stedelijke website en roept in het jaar van de uitreiking van de wedstrijd ook op tot deelname via perscommunicatie, het stadsmagazine Izine en digitale communicatie.

Artikel 3

Inzendingen voor de wedstrijd worden beoordeeld op de volgende criteria:

 • de link met de stad Izegem
 • wetenschappelijke kwaliteit
 • nieuwswaarde

Artikel 4

De inzending van een thesis of onderzoek houdt geen overdracht van auteursrecht en/of enige met het auteursrecht samenhangende bevoegdheid in. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de thesis of het onderzoek.

Artikel 5

Ingezonden thesissen en onderzoeken worden niet teruggestuurd. Inzenders geven de stad Izegem de toestemming om deze thesissen en onderzoeken ter beschikking te stellen in de leeszaal van de Izegemse bibliotheek.

Artikel 6

De jury van de Izegemse thesis- en onderzoeksprijs bestaat uit negen leden waarvan zeven met stemrecht:

 • Een vertegenwoordiger van de heemkundige kring Ten Mandere
 • Een vertegenwoordiger van de Izegemse Cultuurraad
 • Een vertegenwoordiger van de projectvereniging BIE
 • Een vertegenwoordiger van de Izegemse bibliotheek
 • Drie externe juryleden aan te duiden op basis van de thema’s van de inzendingen
 • De cultuurbeleidscoördinator (secretaris van de jury)
 • De schepen van Onderwijs (zonder stemrecht)

De jury duidt onder de stemgerechtigde leden een voorzitter aan.

Artikel 7

Voor beoordeling door de jury komen alleen in aanmerking:

Thesissen die door een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2021 als voldoende zijn beoordeeld en voldoen aan de in artikel 9 opgesomde vereisten.

Artikel 8

De jury heeft het recht om bij onvoldoende niveau van de ingezonden thesissen en onderzoeken de prijs niet uit te reiken.

Naast het aanduiden van een winnaar kan de jury ook een inzending een bijzondere vermelding geven.

Artikel 9

De inzending moet uiterlijk op 4 oktober 2021 ingediend zijn op het Izegemse stadhuis via het mailadres thesiswedstrijd@izegem.be.

De inzending omvat:

 • de digitale versie van de thesis of het onderzoek
 • een begrijpelijk en publiceerbaar artikel over de thesis of het onderzoek (in het Nederlands, maximaal 1500 woorden), eventueel aangevuld met grafieken of foto’s
 • een digitale versie van de bibliografie

Artikel 10

Deelnemers aan de wedstrijd krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending.

Midden december 2021 wordt de uiteindelijke winnaar van de Izegemse thesis- en onderzoeksprijs bekendgemaakt tijdens een plechtigheid.

De winnaar gaat ermee akkoord dat het artikel over de thesis of het onderzoek gepubliceerd wordt in het stadsmagazine en er wordt ook een lezing georganiseerd waarbij de winnaar het onderwerp van de thesis of het onderzoek op een bevattelijke manier voorstelt aan het ruime publiek.

Artikel 11

De winnaar van de Izegemse thesis- en onderzoeksprijs ontvangt 800 euro.

Artikel 12

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.