Stad Izegem zoekt een stadsdichter. Interesse?

Lees dan vlug onderstaand reglement erop na en schrijf je in.

Reglement Izegemse stadsdichter
Doel
Met de aanstelling van een stadsdichter wil de stad Izegem de inwoners warm maken voor poëzie.
De stadsdichter legt de stad en gebeurtenissen in de stad vast in gedichten die op regelmatige
tijdstippen in de kijker gezet worden. Poëzie is een ideaal middel om uitdrukking te geven aan
gevoelens en emoties.


Inhoud van het stadsdichterschap


 De stadsdichter levert vanaf de aanstelling jaarlijks minstens zes gedichten aan die over het
jaar verspreid zijn.
 De stadsdichter bepaalt zelf de inhoud van deze gedichten. Het college van burgemeester en
schepenen kan naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of evenementen aan de
stadsdichter suggesties bezorgen.
 De vorm van de gedichten is vrij te bepalen.
 De gedichten hebben betrekking op de stad Izegem, de inwoners, actuele ontwikkelingen in
de stad of opvallende gebeurtenissen.
 De stadsdichter geniet artistieke vrijheid, maar zorgt in de gedichten voor een positieve
benadering van de stad Izegem en laat na om persoonlijke politieke of levensbeschouwelijke
standpunten in te nemen.
Duur van het stadsdichterschap
De stadsdichter wordt voor een periode van twee jaar aangesteld door het college van burgemeester
en schepenen op voordracht van een jury. De periode start voor de eerste keer op 1 september 2021
en loopt tot 31 augustus van het eerstvolgende oneven jaar. Daarna wordt de nieuwe cyclus gestart
met de nieuw aangestelde stadsdichter.
Indien de stadsdichter de verplichtingen niet nakomt, kan de samenwerking vroegtijdig beëindigd
worden door het college van burgemeester en schepenen. Voor de resterende periode wordt dan
geen nieuwe stadsdichter aangesteld.
Kandidaatstelling
 De kandidaat is op datum van de kandidaatstelling minstens 16 jaar.
 Leden van de jury kunnen zich geen kandidaat stellen.
 De kandidaat is niet eerder stadsdichter van Izegem geweest.
Het college van burgemeester en schepenen schrijft de kandidatuur voor het stadsdichterschap vier
maanden voor de benoemingsdatum van de stadsdichter uit. Deze oproep wordt gepubliceerd via de
communicatiekanalen van de stad.
De kandidaturen moeten uiterlijk op 1 juni ingediend worden. Geïnteresseerden stellen zich
kandidaat door een korte cv met contactgegevens, geboortedatum, een motivatiebrief en vier
gedichten in te zenden. De gedichten worden in een getypte vorm ingediend. Twee van de
ingediende gedichten moeten specifiek Izegem als thema hebben.
De kandidatuur wordt digitaal bezorgd aan de dienst VES (ves@izegem.be) of per brief:
Kandidatuur stadsdichter
Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen
Stadhuis
Korenmarkt 10
8870 Izegem


Samenstelling van de jury


De kandidaturen die op tijd ingediend worden, zullen door een jury beoordeeld worden.
De jury is samengesteld uit:
- de bibliothecaris van de stad Izegem die ook fungeert als voorzitter
- een personeelslid van het domein woord van de Art’Iz Kunstacademie regio Izegem
- de voorzitter van de cultuurraad of een afgevaardigde uit de cultuurraad
- de clustermanager vrije tijd van de stad Izegem die ook fungeert als secretaris
- een extern expert ter zake
- vanaf het tweede stadsdichterschap de aftredende stadsdichter


Procedure van aanstelling
De jury ontvangt al de kandidaturen in anonieme vorm van een medewerker van de dienst VES. De
jury beoordeelt de kandidaturen en velt een deskundig oordeel en maakt een juryverslag op. Het
juryverslag met een rangschikking wordt bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen
dat de definitieve beslissing neemt. Na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
wordt de winnaar op de hoogte gebracht. De niet-geselecteerde kandidaten krijgen een brief waarin
wordt meegedeeld dat zij niet weerhouden werden. De ingezonden gedichten worden niet
teruggestuurd en worden ook niet verder gebruikt door de stad Izegem.
Over de beslissing van de jury is geen discussie. Als de jury van oordeel is dat er niet voldoende
kwalitatieve inzendingen zijn, behoudt zij het recht om af te zien van een voordracht aan het college
van burgemeester en schepenen.


Publicatie van de werken van de stadsdichter


De stadsdichter krijgt geen vergoeding. De werken van de stadsdichter worden wel met duidelijke
naamvermelding via verschillende kanalen verspreid door de stad: in Izine, op de sociale media zoals
Facebook en Instagram, de website van de stad en de bibliotheek…
De stadsdichter bezorgt de gedichten telkens via ves@izegem.be.
De stadsdichter draagt de auteursrechten met betrekking tot de gedichten die in het kader van deze
overeenkomst in opdracht van de stad Izegem worden gecreëerd, integraal en onvoorwaardelijk over
aan de stad Izegem, en dit voor de duur van 20 jaar vanaf de creatie en geografisch beperkt tot
België en de buurlanden Frankrijk, Nederland en Duitsland.